Ảnh chia tay cô giáo Triệu Thị Hà, Hoàng Thị Hoa chuyển công tác